تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

خطای نگارش جمعه 1394/02/11
سلام
 "قلب من"
هیچ کس در عبارت بالا "قلب" را قُلْب یا قِلُب نمیخواند.به همین خاطر برای سرعت در نوشتن ـَ و ـْ  را حذف می کنیم چون به طور واضح همه بر روی تلفظ قلب آگاهی داریم.
این آگاهی ما در مورد کل عبارت نیز صدق می کند به نحوی که نقش نمای اضافه (کسره ) در قلبِ من نیز حذف شده است.اما در پاره ای موارد که امکان اشتباه در خواندن ، زیاد می شود حتما باید کسره گذاشته شود مثل :اسبِ سواری
اشتباهی که امروزه زیاد می بینیم تبدیل این کسره اضافه به  "ه" است که در هم در حالت عادی و هم در حالت خاص از آن بهره برده می شود  و تا حدی پیش رفته که در نوشته های رسمی نیز شاهد این هستیم.
نمونه های غلط : قلبه من، درسه من ، کتابه فیزکه دختره همسایه

اما در کلمه ی خانه ی ما گاهی (غالب اوقات) "ی " را نمی نویسیم و عبارت به صورت خانه ما می نویسیم با تلفظ(خانه یِ ما)، پس نوشتن قلبه من بیشتر به قلبه ی من نزدیک هست تا قلبِ من.

 • خطای نگارش
 • سلام
   "قلب من"
  هیچ کس در عبارت بالا "قلب" را قُلْب یا قِلُب نمیخواند.به همین خاطر برای سرعت در نوشتن ـَ و ـْ  را حذف می کنیم چون به طور واضح همه بر روی تلفظ قلب آگاهی داریم.
  این آگاهی ما در مورد کل عبارت نیز صدق می کند به نحوی که نقش نمای اضافه (کسره ) در قلبِ من نیز حذف شده است.اما در پاره ای موارد که امکان اشتباه در خواندن ، زیاد می شود حتما باید کسره گذاشته شود مثل :اسبِ سواری
  اشتباهی که امروزه زیاد می بینیم تبدیل این کسره اضافه به  "ه" است که در هم در حالت عادی و هم در حالت خاص از آن بهره برده می شود  و تا حدی پیش رفته که در نوشته های رسمی نیز شاهد این هستیم.
  نمونه های غلط : قلبه من، درسه من ، کتابه فیزکه دختره همسایه

  اما در کلمه ی خانه ی ما گاهی (غالب اوقات) "ی " را نمی نویسیم و عبارت به صورت خانه ما می نویسیم با تلفظ(خانه یِ ما)، پس نوشتن قلبه من بیشتر به قلبه ی من نزدیک هست تا قلبِ من.

  خودم نوشتمش   جمعه 1394/02/11 | 17:49    [