تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

زندگی دوشنبه 1394/04/8
به حباب نگران لب یک رود قسم
 و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگی ذره كاهیست
كه كوهش كردیم
زندگی نام نکویی ست
كه خارش كردیم
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجز دیدن یار
زندگی نیست بجز عشق
بجز حرف محبت به كسی
ور نه هر خار و خسی،
زندگی كرده بسی.
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد
 دوسه تا كوچه و پس كوچه وا ندازه یك عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ...

سهراپ سپهری

 • زندگی
 • به حباب نگران لب یک رود قسم
   و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
  غصه هم میگذرد،

  آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند..
  لحظه ها عریانند.
  به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
  زندگی ذره كاهیست
  كه كوهش كردیم
  زندگی نام نکویی ست
  كه خارش كردیم
  زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
  زندگی نیست بجز دیدن یار
  زندگی نیست بجز عشق
  بجز حرف محبت به كسی
  ور نه هر خار و خسی،
  زندگی كرده بسی.
  زندگی تجربه تلخ فراوان دارد
   دوسه تا كوچه و پس كوچه وا ندازه یك عمر بیابان دارد.
  ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ...

  سهراپ سپهری

  خودم نوشتمش   دوشنبه 1394/04/8 | 15:20    [