تبلیغات
درد من و دوای من

ابزار هدایت به بالای صفحه

درد من و دوای من

رفت آن سوار ... سه شنبه 1395/10/14
رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده
      شب مانده است و با شب تاریکی فشرده
کولی کنار آتش ، رقص شبانه ات کو؟
     شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟
رفت آن که پیش پایش دریا ستاره کردی
      چشمان مهربانش یک قطره ناسترده
می رفت و گرد راهش از دود آه تیره
     نیلوفرانه در باد پیچیده ، تاب خورده
سودای همرهی را گیسو به باد دادی
     رفت آن سوار و با خود یک تار مو نبرده

* سلام و بای • رفت آن سوار ...
 • رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده
        شب مانده است و با شب تاریکی فشرده
  کولی کنار آتش ، رقص شبانه ات کو؟
       شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟
  رفت آن که پیش پایش دریا ستاره کردی
        چشمان مهربانش یک قطره ناسترده
  می رفت و گرد راهش از دود آه تیره
       نیلوفرانه در باد پیچیده ، تاب خورده
  سودای همرهی را گیسو به باد دادی
       رفت آن سوار و با خود یک تار مو نبرده

  * سلام و بای  خودم نوشتمش   سه شنبه 1395/10/14 | 08:10    [